"Gazetecilik fedakarlık İsteyen bir iştir. Serveti mesleğidir, kendi kişiliğidir" Nezih Demirkent

Ekonomi Basını Başarı Ödülleri'' müracaatları başladı....

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) XV. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri" yarışmasına müracaatlar başladı. 10 Nisan 2023 tarihine kadar başvuruların yapılacağı yarışmanın ayrıntıları.

Ekonomi Basını  Başarı Ödülleri Şartnamesi
 
Ekonomi Gazetecileri Derneği her yıl ekonomideki gelişmeleri kamuoyuna
başarılı bir şekilde yansıtan haberleri ödüllendirmeye devam ediyor.
 
Ekonomi haberciliğinin teşviki amacıyla verilecek ödüller alanında en iyi
olanlar arasından seçilecek çalışmalara verilecek.
 
ÖDÜL YÖNETMELİĞİ 
 
MADDE I - ÖDÜL DALLARI
 
Ekonomi Basını Başarı  Ödülleri Ekonomi Gazetecileri Derneği Yönetim
Kurulu’nun her yıl için belirlediği alanlarda verilir.
 
Bu çalışmada amaç, başarıyı  teşvik etmek ve başarıları ödüllendirmektir. 2022
Mart ve 2023 Mart sonu  olarak 1 yıl için ödül verilecek dallar şöyle
belirlendi. 
 
 En iyi haber ve Araştırma Haberi
(Yazılı basın (internet dahil), TV kapsamaktadır)
 
** Bu kategori içinde İnternet haberi Sinan Sayrugaç anısına verilecektir.
 
 Söyleşi  – Röportaj
(Yazılı basın- TV)
 
. En iyi Köşe Yazarı  
 
. En iyi Ekonomi Programı  (Finans ve Ekonomi, TV- Radyo) 
 
.Esen Salihoğlu Yerel Basın Ödülü
 (Yazılı basın, TV, internet,  medya kuruluşları kurumsal kimlikleri veya
bireysel olarak katılabilirler. Bu kategoride Yazılı basın, TV, internet dallarında
eserlerle müracaat edilebilir)
 
. Jüri Özel Ödülleri
-Bülent Yardımcı Özel Ödülü
-Namık Ahıska Özel Ödülü
-Nezih Demirkent Özel Ödülü
(Bu kategoriye müracaat alınmamaktadır. Jüri karar verecektir)

.Barış Bektaş Grafik Tasarım Özel Ödülü
(Yazılı basın, TV, internet)
 
. Metiner Sezer Jüri Teşvik Ödülü
(Bu kategoride meslekte 5 yılı geçmemiş genç muhabirlerin haber- söyleşi
eserleri yarışacaktır)
 
Yönetim Kurulu bunlara yeni dallar eklenmesine karar verdiğinde yönetmeliğin
aşağıdaki hükümleri yeni konulacak dallar için de geçerli olacaktır. Yeni dallarla
ilgili başvuru koşulları yönetmeliğe madde eklenerek belirlenecektir. 
 
MADDE II - ADAYLIK
 
Yönetim Kurulları, ödül verilecek dallarda başvurmaları için adaylara açık
çağrıda bulunur. Ödül için adaylar bizzat başvurabilecekleri gibi başka kişiler,
kurum ve kuruluşlar da aday bildirebilirler. İlgili kuruluş  ve kişiler, adaylık için
gerekli genel koşulları yerine getirmek zorundadırlar.
 
Yönetim Kurulları, ödül verilecek dallar için "Ön Araştırma Kurulu" da
kurabilir. Bu kurul da adaylık için öneride bulunabilir.
 
Bu kurul en az üç kişiden oluşur ve nihai seçimde oy hakkı yoktur.
 
Bir kişinin herhangi bir dalda aday gösterilebilmesi için izninin alınması veya
kendisine haber verilmesi gerekmez.
 
MADDE III - ADAY OLABİLMENİN GENEL KOŞULLARI
 
a) Adaylar her dalda ve bir eserle başvurabilir. Hangi dalda yarışmaya
katılacaklarını belirtmeleri gerekmektedir.
b) Ekonomi Basını Başarı Ödülü kazanan daha sonraki yıllarda ödül için
yeniden başvurabilir.
c) Ödüle yazılı basından katılacakların yayınlanmış yazılarını en az bir adedini
PDF- jpeg formatında haberin tarihi görünecek şekilde göndermeleri
gerekmektedir.
d) Televizyon Ödülünde görüntülerin link veya wetransferle iletilmesi
gerekmektedir.
e) Radyo Ödülünde ses kaydının link veya wetransferle iletilmesi
gerekmektedir.
f) Adaylık için başvuru veya araştırma süresi 10 Nisan’da sona erer.
Başvuralar gerekli formatta e-mail olarak  teslim edilmeli.

g) Kolektif çalışmalar ödüle aday olabilir. Çalışmayı gerçekleştirenler ortak
aday sayılır. Eseri meydana getirenlerin aralarından bir kişiyi aday göstermeleri
halinde, ödül sadece bu adaya verilir.
h) Ölmüş kişiler aday gösterilemez. Adaylık için başvurmuş veya gösterilmiş bir
kişi adaylıktan sonra ölmüş ise değerlendirmeye alınır, kazanırsa ödül tutarı
yasal mirasçılarına ödenir.
k) Ödül Sekreterliği'ne bilgi vermek şartıyla takma isimle de ödüle başvurmak
mümkündür.
l) Ekonomi müdürlerinin haberleri yarışma dışı tutulacaktır.
n) Aday olanın Ekonomi Gazeteciler Derneği üyesi olması veya bir EGD
üyesinin ekonomi gazetecisi olduğunu ilişkin referansı vermesi gerekir.
 
MADDE VI - UYGUNLUĞUNUN İNCELENMESİ
 
Ödül Sekreterliği her daldaki başvuruları, bu yönetmelikte belirtilen koşullara
uygunluğu bakımından inceler; koşullara uygun olmayan başvuruları belirler.
Değerlendirmeyi yapar ve jüri puanlamasını koordine eder.
Şekil açısından yönetmeliğe uygun olan tüm eserler, hiçbir ayrım ve içerik
açısından herhangi bir inceleme yapılmaksızın, ilgili seçici kurullara sunulur.
 
MADDE VII - SEÇİCİ  KURULLARIN ÇALIŞMASI
 
Seçici kurul, Ekonomi Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu’nun belirlediği
tarihte çalışmalarına başlar; kendilerine sunulan eserlerle ilgili karara varmak
üzere tamamen bağımsız olarak çalışma düzenlerini saptar. 
 
Seçici kurullar, adayların yapıtları veya faaliyetleri ile ilgili konularda
uzmanlara danışabilir ve onları davet edebilir.
 
Seçici kurullar, ödülün bir kişiye (kolektif çalışmalarda bir gruba) verilmesini
kararlaştıracağı gibi, ödül verilen dallarda adayları teşvik amacıyla bir kişiyi de
(kolektif çalışmalarda bir grubu) övgüye değer görebilir; ödüle değer aday
görülmediği takdirde o dalda ödül verilmemesine de karar verebilir.
 
Adayın mesleki çalışmaları  da değerlendirmede göz önünde bulundurulur. EGD
Yönetim Kurulu ile seçici kurul üyeleri ödüle aday gösterilemez. Ödüler
düşünce, cinsiyet, ırk ve din farkı gözetmeksizin nesnel ölçülere göre verilir.
Kararlar, üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının oyuyla alınır. Örnek olarak: 7
üyeden oluşan seçici kurulda kararlar en az 4 üyenin oyu ile alınır. Övgüye
değer görme kararı için de aynı oy çokluğu aranır.
 
Seçici kurul başkanının da tek ve eşit oy hakkı vardır. Oylamalarda gizli oy
yöntemi uygulanır. Oy birliği ile karar alınırsa açık oy ile de ödüller verilebilir.

 
Seçici Kurul kendi kurumdan yarışmaya katılanlara jüri toplantısında yorum
yapamaz.
 
Seçici kurul bir toplantıda karara varamazsa ikinci toplantıyı yapabilir. Seçici
kurul görüşmeleri, kurul üyeleri tarafından kamuya açıklanmaz. Seçici
Kurulların kararları kesindir, itiraz üzerine yeniden değerlendirme yapılmaz.
Seçici kurulu tarafından sonuçlar tamamlandıktan sonra Yönetim Kurulu uygun
göreceği tarihte açıklayacaktır, ödül alanları bir tutanakla yönetim kuruluna
bildirir. Yönetim kurulları, seçici kurulun kararına uyar.
 
MADDE VIII - ÖDÜL TUTARI
 
Her yıl verilecek ödül miktarı, EGD Yönetimi tarafından her dal için eşit olarak
saptanır.
 
MADDE IX - ÖDÜLLERİN DAĞITIMI
 
Ödüller seçici kurul tarafından gerek görülürse bölüştürülebilir.

POPÜLER İÇERİKLER